Euribor Project
Euribor Project

Проект

Резултати от проекта

1. Засилване на транснационалното сътрудничество относно пазара на труда

  • До края на проекта (2023 г.) 12 квалифицирани юридически лица от държави-членки на ЕС ще участват в проекти за транснационално сътрудничество
  • До края на проекта (2023 г.) нивото на доверие между юридическите лица, които си сътрудничат в консорциума, ще достигне максимум 5 точки
  • До края на проекта (2023 г.) 90% от участващите лица ще прилагат знанията, придобити от транснационалния консорциум

 

2. Подобрена ситуация по отношение на заетостта на целевата група NEET

  • Създадени са най-малко 12 работни места
  • Най-малко 275 членове на целевата група активно търсят работа

 

3. Най-малко 110 членове на целевата група са в процес на стартиране на собствен бизнес. Увеличен е броят на NEET

  • целевите групи, които ще бъдат социално интегрирани
  • Най-малко 275 членове на целевата група ще участват в приобщаващи дейности (напр. обучение и учене чрез работа)
  • Най-малко 70% от целевата група ще изпитат социално включване, проявено чрез овластяване и/или социална интеграция
Euribor ProjectEuribor Project

I agree to the processing of data in accordance with the Privacy Policy. If you do not agree, please disable cookies in your browser. More →

Changes to the Privacy Policy


In accordance with the legal requirements imposed by the Regulation of the European Parliament and of the Council (EU) 2016/679 of 27 April 2016 on the protection of individuals with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data and repealing of the Directive 95/46/WE, a new Privacy Policy applies on this Website, which contains all information regarding the collection, processing, and protection of personal data of users of this Website.

Furthermore, we remind you that for the correct operation of the website we use information stored in cookie files. You can change the cookies settings in the settings of your browser. If you do not agree to the use of cookies on this Website, please change the settings in your browser or leave the Website.

Privacy Policy