Euribor Project
Euribor Project

Проект

Целеви групи

Организации, които работят на регионално или местно ниво. Това са:

  • Центрове за ПОО от България, които работят в 5 български града,
  • Агенция за регионално и икономическо развитие гр. Враца (България)
  • Център за ПОО от Изола (Словения)
  • La Salle от Севиля, която е мрежа от 20 училища и 6 социални субекта на територията на Андалусия и Мелила
  • Център за обучение от Гзира (Малта)
  • НПО от Кампобасо и Флорене (Италия), активна във формалното, неформалното и неформалното образование и обучение на младежи и възрастни;
  • Център за обучение, организация на работодателите и агенция по заетостта от Полша (Варшава и Краков).

 

Целеви групи в нашия проект са:

  • млади жени на възраст 24-29 години, които не са на работа, образование или обучение, които са в уязвимо положение: дългосрочно безработни, с
  • мигрантски или малцинствен произход, живеят в малки градове или селски райони, майки със семейни задължения.
  • най-малко 380 младежи жени в уязвимо положение от целевите региони ще бъдат обхванати и включени в програми EURIBOR, насочени към гледна точка на пола.
Euribor ProjectEuribor Project

I agree to the processing of data in accordance with the Privacy Policy. If you do not agree, please disable cookies in your browser. More →

Changes to the Privacy Policy


In accordance with the legal requirements imposed by the Regulation of the European Parliament and of the Council (EU) 2016/679 of 27 April 2016 on the protection of individuals with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data and repealing of the Directive 95/46/WE, a new Privacy Policy applies on this Website, which contains all information regarding the collection, processing, and protection of personal data of users of this Website.

Furthermore, we remind you that for the correct operation of the website we use information stored in cookie files. You can change the cookies settings in the settings of your browser. If you do not agree to the use of cookies on this Website, please change the settings in your browser or leave the Website.

Privacy Policy